GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

   Ajans tarafından sağlanacak Güdümlü Proje Desteğinin (GDP) amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle gerçekleştirmektir. Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. GPD’yi diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, Ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, Ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

   Bu çerçevede Ajans, çalışma programında açıkça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlayabilir.

Güdümlü Proje Desteği İçin Ayrılacak Toplam Bütçe

   GPD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar ile bu tür desteklerin nitelikleri, usulleri, esasları ve destek miktarları, Ajansın yıllık çalışma programında belirlenir. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler küçük ölçekli altyapı projeleri için Ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla %20 (yüzde yirmi)'sidir.

Her Bir Teknik Destek Faaliyeti Bütçesi

   Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL'yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. Yararlanıcı kurumun söz konusu desteğin sağlanması süresince ve doğrudan destek nedeniyle gelir elde etmesi mümkün değildir. Yararlanıcının bu hükme rağmen, böyle bir gelir elde ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajansa aktarılır. Bu hususa yapılacak sözleşmede yer verilir.

Eş Finansman

   GDP kapsamında, Ajans, proje başına en fazla %90 (yüzde doksan) oranında mali destek sağlayabilir. Bu oran, projenin hayata geçirilmesinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak rol alacak kurum ve kuruluşlarla Ajans arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. Kalan kısım, bu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

Uygunluk Kriterleri

   GPD kapsamında desteklenecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

   a) Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu

   b) Faaliyetlerin uygunluğu

   c) Maliyetlerin uygunluğu  Güdümlü proje desteğinden yararlanacak bir projenin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu

   Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi veya ortağı olarak Ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, projenin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (Mali destek sağlanacak projelere yönelik Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirtilen istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, GDP için de geçerlidir.Güdümlü proje desteğinden yararlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur.

   Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu GDP’de projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilir.

   GDP’de sadece;

  1) Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

  2) Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

  3) Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

  4) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

  5) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,

  6) Sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilir.

  Güdümlü projenin yürütülmesinde, aynı anda birden fazla kurum ve kuruluş rol alabilir. Bu durumda kurum ve kuruluşlardan biri projenin uygulayıcısı olarak tayin edilir. Diğer kurum ve kuruluşlar, proje uygulayıcısının ortağı olurlar.

Faaliyetlerin Uygunluğu

   GPD kapsamında, bölgesel gelişmeyi hızlandıracak ve bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki;   - İş geliştirme merkezleri, teknoparklar ve teknoloji geliştirme merkezleri kurulması,   - İşletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölyelerin yapılması,   - İşletme destekleri faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetleri desteklenir.Bu faaliyet alanları dışında herhangi bir alanda GDP sağlanamaz. Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dahilinde sağlanır. Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez. Proje uygulayıcısı kurum, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek her durum hakkında ajansı derhal bilgilendirir ve proje uygulama süresinin bitiş tarihinden en geç bir ay öncesine kadar proje uygulama süresinin uzatılması talebinde bulunur. Bu talebin değerlendirilmesi için gerekli her türlü destekleyici kanıt, taleple beraber sunulur. Sözleşme süresinin uzatılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Hiçbir koşulda, sözleşme süresi bir yıldan fazla uzatılamaz.

Maliyetlerin Uygunluğu

  Projelere ilişkin iş planı, uygulama projesi ve fizibilite çalışmaları gibi projenin Yönetim Kurulunun onayına sunulmasından önce yapılan bütün harcamalar proje uygulayıcısı veya ortakları tarafından karşılanır.

Detaylı bilgi için Zafer Kalkınma Ajansı Destekleri - Güdümlü Proje Desteği

 
  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik