DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

  Ajans tarafından sağlanacak doğrudan finansman desteği, esas itibarıyla Ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) şeklinde de destek sağlayabilir.

DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Doğrudan Faaliyet Desteği İçin Ayrılacak Toplam Bütçe

   Ajansın temel mali destek sağlama yöntemi teklif çağrısı usulüyle proje desteği olması sebebiyle, DFD miktarı aşağıda sayılan limitler saklı kalmak üzere asgari seviyede tutulur. DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin %2 (yüzde iki)'sini geçemez. Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile yüzde dörde kadar çıkarılabilir. Ancak, DFD’ye kaynak sağlanması amacıyla proje teklif çağrısı değerlendirme sürecinde, kasıtlı olarak fonun daha az kısmı ile proje desteklenmesi yoluna gidilmez. Proje teklif çağrısı bütçesinden DFD bütçesine kaynak aktarılması imkanından, mevcut imkanlar ve koşullar dahilinde yararlanılır.

Her Bir Doğrudan Faaliyet Desteğinin Bütçesi

Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olamaz.

Eş Finansman

   Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Uygunluk Kriterleri

  DFD kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

   a) Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu

   b) Faaliyetlerin uygunluğu

   c) Maliyetlerin uygunluğuDoğrudan faaliyet desteğinden yararlanacak bir faaliyetin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu

   Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi veya ortağı olarak Ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, projenin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (Mali destek sağlanacak projelere yönelik Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirtilen istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, doğrudan faaliyet destekleri için de geçerlidir. DFD’den yararlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur.Doğrudan faaliyet desteğinden sadece;

  1) Yerel yönetimler,

  2) Üniversiteler,

  3) Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

  4) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

  5) Sivil toplum kuruluşları,

  6) birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

Faaliyetlerin Uygunluğu

  Ajans, DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verir. Ajans, aşağıda belirlenen alanlar dışında herhangi bir alanda doğrudan faaliyet desteği sağlayamaz:
   - Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,   - Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,   - Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, - Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve - Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler. Ajans tarafından bu başlık altında desteklenecek faaliyetler Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dahilinde gerçekleştirilir. Ancak, Ajansın faaliyet gösterdiği bölgede gerçekleşmesi beklenen amaçlara uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir. DFD ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır. Bununla birlikte desteklenecek faaliyette öngörülen sonuçların elde edilebilmesi için zaruri olduğu durumlarda istisnai olarak küçük ölçekli yatırımlar da uygun maliyet olarak kabul edilebilir. DFD kapsamında finanse edilen faaliyetler, 3 (üç) aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar. 

Detaylı bilgi için Zafer Kalkınma Ajansı Destekleri - Doğrudan Faaliyet Desteği

  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik