Tübitak Kobi Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

   Ülkemizdeki işletmelerin %99,8’i Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) niteliğindedir. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik yoluyla katma değer yaratmaları yönünde desteklenmeleri gerekmektedir. Ancak KOBİ’ler ihtiyaç duyulan teknolojinin kendi ana faaliyet alanlarından farklı bir disiplinde olması, bu faaliyetler için yapılması gereken ek yatırımın ekonomik olmaması, Ar-Ge insan kaynağı yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yeterli kaynak ayıramamaktadır.   

Diğer taraftan üniversite-sanayi işbirliği ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin ve gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının çıktılarının sanayiye aktarılması ülkemizde geliştirilmesi gereken alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Proje başvurusu ile ilgili akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.

Proje Pazarı etkinliğine kimler başvurabilir? 

Projelere sağlanacak olan destek miktarı projenin niteliğine göre belirlenecek ve proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, geriye kalan %25’i ise KOBİ tarafından karşılanacaktır. Proje bütçesi için üst sınır 300.000 TL ve destek süresi proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir.
   Projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele yapılacak olan proje teşvik ikramiyesi ve üniversite/kamu araştırma kurumuna yapılacak olan proje kurum hissesi ödemeleri 300.000 TL’lik proje bütçesine dahil değildir. Bu ödemeler Uygulama Esasları’nda belirtilen kurallara göre ayrıca yapılacaktır.
   Bu proje başvurusu 01 Ağustos 2011 tarihinden itibaren alınmaya başlamıştır. Başvuru süreci sürekli açık olan bu 1505 kodlu Tübitak projelerinin hazırlanması ve dönemsel mali ve teknik altyapımız bulunmaktadır. Tübitak-Prodis üzerinden on-line olarak alınan proje yürütücü kuruluşu için Celal Bayar Üniversitesi’nin tayin edilmesi ARBİS üzerinden güncelleyeceğiniz akademik ve idari bilgileriniz neticesinde olmaktadır. Aynı şekilde teknoloji transferi talep edecek olan firmalar ise Tübitak-Prodis üzerinden kaydını yaptırmalı ve yürütücü kuruluşun seçim yapması için aktif halde bulunmalıdır. 

Detaylı bilgi için 1505 - Tübitak Kobi Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik