Endüstriyel Uygulama Programı

   Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir. Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşur. Bu alt programlar kapsamında sağlanacak destekler ve bunlara ilişkin genel prensipler aşağıda belirtilmiştir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

  a) İşlik tahsisi veya kira desteği (1) Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz. (2) TEKMER’de işlik tahsis edilememesi halinde, girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmelere, proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilir.

  b) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: (1) Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 (yüzbin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 (ikiyüzbin) TL destek sağlanır.

  c) Personel gideri desteği: (1) Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (bin beşyüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (ikibin) TL ve doktora mezunlarına 2.500 (ikibin beşyüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. (2) Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve süresine Kurul karar verir. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz.

  d) Proje geliştirme desteği: İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

  e) Başlangıç sermayesi desteği: (1) Bu destekten sadece 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin şirket kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır. (2) Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 (yirmibin) TL olup, destek oranı % 100’dür.

Endüstriyel Uygulama Programı

   Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında, proje giderlerine Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

  a) Kira desteği (1) Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

  b) Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği: (1) Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüzellibin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 (ikiyüzbin) TL destek sağlanır. (2) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır.

  c) Personel gideri desteği (1) Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500 (beşyüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (binbeşyüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (ikibin) TL ve doktora mezunlarına 2.500 (ikibinbeşyüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. (2) Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve destekleme süresine Kurul karar verir.

Proje Süresi

   Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en az 12 (on iki) ay, en çok 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir. (2) Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (onsekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir

.Program Kapsamındaki Desteklerin Üst Limit Ve Oranları

   Bu program kapsamında her bir proje için verilecek desteklerin üst limit ve oranları ekli tabloda verilmiştir.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

 •   Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

 •   Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

 •   Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Detaylı bilgi için Endüstriyel Uygulama Programı 

 • Kosgeb
 • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
 • Zafer Kalkınma Ajansı
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Tübitak
 • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik